Con đường Dương Nghiễm Mậu
Lần thăm cuối cùng
Mấy tháng cuối cùng với Vũ Hoàng Chương
Hà Nội, một ánh lửa đã tắt
Ngôi sao Hàn Thuyên
Ngọn hải đăng mù
Những do thám không ngừng quá khứ
Vài kỷ niệm với Bùi Giáng
Nhân cách Bình Nguyên Lộc