Mai Thảo

 

 

 

 

 

Bản chúc thư trên ngọn đỉnh trời

 

 

 

 

 

 

Sáng Tạo

1963