Los Angeles

tặng Lê Trọng Nguyễn
 


Mười bánh tải lăn chấn động đường
Sương vây mù đỉnh tháp mù sương
Sớm nay thức dậy trong nhà Nguyễn
Giữa chiếu giường thân vẫn viễn phương

 

© Copyright Mai Thảo