nhớ Vũ

Chai Jack Daniels đừng lừng lững
Một mình trên giá rượu nghênh ngang
Nhìn chai nhớ kẻ từng yêu nó
Lại thấy con hùm Vũ Khắc Khoan

 

© Copyright Mai Thảo