park

Suối ở giữa rừng, rừng giữa suối
Rừng mênh mông lặng sối ào tuôn
Cả hai đều rất là thân thiết
Với buổi chiều ta giữa lối buồn

 

© Copyright Mai Thảo