thừa

Một vũng trời cao đứng bóng trưa
Nhìn lên bỗng thấy nắng mây thừa
Thừa thêm ta nữa tầm tiền tiến
Mà khối đau buồn rất cổ xưa
 

© Copyright Mai Thảo