thuỷ tận

Em đi vừa khuất trên đầu phố
Anh đuổi theo sau bóng đã nhoà
Đứng sững. Mới hay lìa cách đã
Sơn cùng thuỷ tận giữa đôi ta

 

© Copyright Mai Thảo