trước tượng

Chúa khổ hình trên gỗ đóng đinh
Nghìn sau tôi tới đứng im nhìn
Tấy trưa thả bóng từ thân tượng
Xuống nhói vai mình thánh giá in

 

© Copyright Mai Thảo