Ngày ấy... Sáng Tạo (Trần Thanh Hiệp)
Ngày... tháng (Khánh Trường)
Mai Thảo, anh tôi (Nguyễn Đăng Khánh)
Vũ nữ Cẩm Nhung

Thụy Khuê